Thye-Lokenberg

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w „THYE LOKENBERG-POLSKA” Sp. z o.o.  z siedzibą 68-114 Tomaszowo ul. Osiedlowa 27. Polityka została stworzona w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

Polityka cookies określa zasady przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pośrednictwem plików cookies na urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu www.thye-lokenberg.pl ,tj. „THYE LOKENBERG-POLSKA” Sp. z o.o.  z siedzibą 68-114 Tomaszowo ul. Osiedlowa 27 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138943, numer NIP 884-22-67-127, REGON 891027144, dane kontaktowe Administratora: e-mail: thye@thye-lokenberg.pl.

Pytania w zakresie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych należy kierować na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych w  „THYE LOKENBERG-POLSKA” Sp. z o.o.: iod@thye-lokenberg.pl lub adres siedziby Administratora – z dopiskiem „dane osobowe”.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE 

2. ZASADY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obwiązującymi – w obszarze ochrony danych osobowych, regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych Klientów, Pracowników, Kontrahentów i Partnerów, „THYE LOKENBERG-POLSKA” Sp. z o.o. w swojej organizacji wprowadziła Politykę ochrony danych i inne dokumenty, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO.

.„THYE LOKENBERG-POLSKA” Sp. z o.o.  pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

„THYE LOKENBERG-POLSKA” Sp. z o.o.  chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego. Czas przez który przetwarzane są dane osobowe uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.

„THYE LOKENBERG-POLSKA” Sp. z o.o. zapewnia przejrzystość przetwarzania danych:

Przetwarzając dane „THYE LOKENBERG-POLSKA” Sp. z o.o.  zapewnia również ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych. Spółka podejmuje również wszelkie niezbędne działania, by także jej podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na jej zlecenie.

Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych,  „THYE LOKENBERG-POLSKA” Sp. z o.o.poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych – w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, „THYE LOKENBERG-POLSKA” Sp. z o.o.prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża także dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

3. ODBIORCY DANYCH  

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania mogą być:

4. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownicy Serwisu mają prawo do:

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności, a udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

II. POLITYKA COOKIES

1. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

2. BEZPIECZEŃSTWO

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się  do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

3. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES 

Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach: 

4. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA  DOSTĘPU PRZEZ COOKIES 

5. WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

6. OKRES FUNKCJONOWANIA PLIKÓW COOKIES

Dane osobowe pozyskane z wykorzystaniem plików cookies będą przechowywane przez okres wskazany w panelu ustawień plików cookies, a po upływie tego okresu – przez ustawowo określony czas niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń w zależności od celów przechowywania tychże danych.

7. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I POLITYCE PLIKÓW COOKIES