Thye-Lokenberg

Gwarancja

GWARANCJA PRODUCENTA NA BETONOWE PODŁOGI RUSZTOWE

 1. Thye Lokenberg – Polska Sp. z o.o. gwarantuje Kupującemu dostawę betonowych podłóg rusztowych wykonanych z betonu klasy C 40/50 (dla starych oznaczeń B50), zgodnie z normą PN – EN 206-1 o parametrach użytkowych zgodnych z normą PN-EN 12737.
 2. Thye Lokenberg – Polska Sp. z o. o. udziela 3 letniej rękojmi dla Wyrobu, tj. betonowej podłogi rusztowej do hodowli trzody chlewnej i bydła. Termin gwarancji liczony jest od dnia dostawy.
 3. Gwarancja jakości nie obowiązuje w przypadku, gdy kupujący wiedział o wadzie Wyrobu w chwili jego wydania.
 4. W związku z udzieloną gwarancją jakości, wyłącza się odpowiedzialność Thye Lokenberg – Polska Sp. z o. o. z tytułu rękojmi za wady określone przepisami Kodeksu Cywilnego.
 5. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane Wyroby.
 6. Thye Lokenberg – Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej, jak też innego rodzaju, w przypadku:
  • niewłaściwego rozładunku oraz przechowywania zakupionych Wyrobów, łącznie z uszkodzeniami powstałymi podczas używania przez Kupującego własnego urządzenia rozładowczego;
  • niewłaściwego zaprojektowania i wykonania podpór;
  • niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionego Wyrobu powodującego jego uszkodzenie;
  • niewłaściwego wyboru Wyrobu do rodzaju i wielkości obciążenia;
  • niewłaściwego użytkowania Wyrobu w szczególności niezgodnego z jego przeznaczeniem oraz właściwościami;
  • obciążenia rusztów betonowych do hodowli bydła ciężarem powyżej 6 t, m.in. przez używanie pojazdów nie spełniających następujących parametrów:
   • rozstaw kół pojazdu – 1,20 m,
   • rozstaw osi pojazdu – 1,80 m,
   • szerokość opony – od 20 do 30 cm,
   • maksymalne obciążenie na oś 3 t,
   • maksymalna całkowita waga pojazdu 6 t;
  • odchyłek kolorystycznych uwarunkowanych procesem produkcyjnym oraz zmiennością używanych kruszyw;
  • odchyłek w wymiarach i wyglądzie Wyrobu w granicach normy;
  • oddziaływanie związków organicznych, nieorganicznych oraz substancji chemicznych w związku z eksploatacją Wyrobu przez Użytkownika.
 7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Thye Lokenberg – Polska Sp. z o. o. o ujawnionych wadach w ciągu 7 dni od chwili dostawy.
 8. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
  pisma reklamacyjnego z opisem wady;
  oryginału faktury lub paragonu zakupu wyrobów;
 9. Gwarancją nie są objęte wadliwe Wyroby w ilości nieprzekraczającej 1% zamówienia. Jest to ilość wadliwych wyrobów uwzględniona w cenie, która może ulec uszkodzeniu podczas pakowania, transportu itp.
 10. W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku i szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1146).